Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Anunțuri

Anunțurile curente sunt afișate pe prima pagină.

 

ARHIVĂ ANUNȚURI 2017 

Meniu de sărbătoare

Pentru zilele de 16.04.2017 (duminică) și 17.04.2017 (luni), pacienții au meniu de sărbătoare.

Anunț de selecție parteneri POCU-OS

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, cu sediul în Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod 300723, Timișoara, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare științifică la ONCOGEN

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003,  un post de asistent de cercetare științifică (inginer gr.II profil chimie) la ”Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului-ONCOGEN”.

Anunț angajare Responsabil Tehnic – proiect INSPIRED

Privind ocuparea postului de responsabil tehnic proiect – perioadă determinată de 3 luni –cu posibilitate prelungire, cu normă parțială, pe proiectul „Strategii inovative pentru prevenţia, diagnosticul şi terapia afecţiunilor respiratorii induse de polenul de ambrozia (INSPIRED)”, ID: P_37_747, cod MySMIS: 103663, nr. Contract POC 92/09.09.2016, derulat în cadrul Centrului de Terapii Genice și Celulare în Tratamentul Cancerului – OncoGen, Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara.

 • 27.01.2017 – Publicare anunț
 • NOTIFICARE: Data, locul și ora concursului
  Din cauze obiective, membrii comisiei nu se pot întruni în data de 03.03.2017, interviul și proba practică vor avea loc în data de 13.03.2017, ora 10.00, la sediul Centrului de Terapii Genice și Celulare în tratamentul Cancerului – OncoGen, Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara, Bv. L. Rebreanu, nr.156, Timișoara.

Alegeri pentru Consiliul de Etică

În conformitate cu ordinul Ministerului Sănătății nr. 1502 din 19 decembrie 2016 care implică modificarea regulamentului de funcționare și componența Consiliilor de Etică, Spitalul Clinic Județean ”Pius Brînzeu” din Timișoara organizează în data de 15 Februarie 2017 orele 9-14 (Hol Amfiteatru B) alegeri pentru completarea Consiliului de Etică cu următoarele poziții:

 • 2 reprezentanți aleși ai corpului medical al spitalului fără integrare clinică (rețea)
 • 1 reprezentant ales ai asistenților medicali din spital
 • 1 reprezentant ales al Asociațiilor de Pacienți înscrise în Registrul Organizațiilor de Pacienți gestionat de Ministerul Sănătății

Asociațiile de Pacienți pot nominaliza observatori pentru aceste alegeri. Nominalizarea observatorilor trebuie înaintată Managerului SCJUPBT până cel târziu în data de 10 Februarie 2017, orele 12:00.

În vederea întocmirii listelor de candidați, Asociațiile de Pacienți sunt invitate să înainteze propuneri Conducerii Spitalului, prin adrese înregistrate la Registratura unității, Propuneri pentru Consiliul de Etica al SCJUPBT, adresate Managerului SCJUPBT, până în data de 13 februarie 2017, orele 12:00.

Propunerile de candidaturi din partea secțiilor sau individuale din partea corpului medical fără integrare clinică precum și din partea asistenților medicali se vor face tot prin cereri înregistrate la Registratura unității, adresate Managerului SCJUPBT, până în data de 10 februarie 2017, orele 12:00.

Fiecare categorie își va desemna reprezentanții în Consiliul de Etică, așadar la procesul electoral vor participa doar medici angajați ai SCJUPBT fără integrare clinică (rețea) și asistenți medicali.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de medici

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art. 31, al. 1 și al. 2 din Ord. de Urgență nr. 83/2014 și Ord. nr. 869/2015 cu modificările și completările ulterioare, un număr de posturi vacante de medici din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Calendar organizare concurs:

 • 05.01.2017 – Publicare anunț concurs
 • 06.01.2017 – 19.01.2017 (inclusiv) preluarea dosarelor (program: 0900-1000, 1300-1500)
 • 20.01.2017 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins);
  Toate dosarele au fost admise
 • 23.01.2017 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 25.01.2017 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs
 • 27.01.2017, ora 1400proba scrisă – în Amfiteatrul A al spitalului
 • 30.01.2017 până la ora 1500 – afişare rezultate proba scrisă 
 • Tabel programare interviu registratori medicali
 • 31.01.2017 până la ora 1200 – depunere contestaţii probă scrisă
 • 31.01.2017 până la ora 1500 – soluţionare contestaţii
 • 01.02.2017 până la ora 1500  – afişare rezultate finale proba scrisă
 • 02.02.2017proba practică şi proba de interviu, ora și locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • Afişare rezultate finale – 03.02.2017 până la ora 1500.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată.

Detalii organizare concurs:

 • 28.12.2016 – Publicare anunț concurs
 • 29.12.2016 – 12.01.2017 (inclusiv) preluarea dosarelor (program: 0900-1000, 1300-1500)
 • 16.01.2017 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins);
 • 17.01.2017 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 18.01.2017 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs
 • 20.01.2017, ora 1400proba scrisă – în Amfiteatrul A al spitalului
 • 23.01.2017 până la ora 1500 – afişare rezultate proba scrisă 
 • Tabel programare interviu registratori medicali
 • 24.01.2017 până la ora 1500 – depunere contestaţii probă scrisă
 • 25.01.2017 până la ora 1200 – soluţionare contestaţii
 • 25.01.2017 până la ora 1500  – afişare rezultate finale proba scrisă
 • 27.01.2017proba practică şi proba de interviu, ora și locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • Afişare rezultate finale – 30.01.2017 până la ora 1500.
 • 31.01.2017Rezultate contestații

ARHIVĂ ANUNȚURI 2016 

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003  următoarele posturi vacante de personal de cercetare la ”Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului-ONCOGEN” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara:

 • două posturi asistent de cercetare științifică – biolog
 • 1 post asistent de cercetare științifică – farmacist rezident, ultimul an

Detalii organizare concurs:

 • 16.12.2016 – Publicare anunț
  Anunț concurs
  Bibliografia propusă pentru concurs
  Tematica Biologi
  Tematica Farmacie Clinică
 • Înscrierile la  concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
 • Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare,  următoarelor posturi vacante de medici din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara:

 • un post vacant medic specialist, specialitate alergologie și imunologie clinică la cabinetul de alergologie și imunologie clinică din cadrul Ambulatoriului integrat pentru copii;
 • un post medic primar , specialitatea medicină de laborator la Unitatea de transfuzii sanguine;
 • un post medic specialist, specialitatea epidemiologie la Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale;
 • un post medic rezident ultimul an, specialitatea boli infecțioase la Compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale;
 • patru posturi medic specialist, specialitatea anestezie și terapie intensivă la Compartiment unitate arși grav din cadrul Secției clinice chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;
 • cinci posturi medic specialist, specialitatea chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă la Comartiment unitate arși grav din cadrul Secției clinice chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă.

Detalii organizare concurs:

Anunţ organizare  examen  de  promovare  în data de 23.12.2016

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011  pentru  aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare a personalului contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic Judetean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015  următoarele posturi vacante:

 • un post de medic specialist, confirmat în specialitatea radiologie-imagistică medicală la Laborator radiologie și imagistică medicală;
 • un post de  medic primar, confirmat în specialitatea medicină de urgență la UPU – SMURD.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 28.11.2016 – Publicare anunț concurs
 • 28.11.2016 – 07.12.2016 (inclusiv) până la ora 15.00 – preluarea dosarelor
 • 08.12.2016- afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
 • 09.12.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 09.12.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă -16.12.2016, ora 14.00 în Amfiteatrul ”B” al spitalului.
  Proces verbal proba scrisă
 • Proba practică şi proba de interviu – 19.12.2016, ora şi locul de desfăşurare vor fi comunicate ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 20.12.2016, ora 15.00.
  Proces verbal rezultate finale

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, perioadă nedeterminată.

Calendar organizare concurs:

 • 22.11.2016 – Publicare anunț concurs
 • 22.11.2016 – 07.12.2016 (inclusiv) preluarea dosarelor (program: 09:00 -10:00, 13:00 -15:00 )
 • 08.12.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
 • 09.12.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 12.12.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs
 • 16.12.2016, ora 14:00 – proba scrisă – în Amfiteatrul A al spitalului.
  (Din motive obiective, proba scrisă a concursului organizat  în data de 16.12.2016, ora 900 pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante  din cadrul  S.C.J.U.P.B.T.  va avea loc la ora 1400 în amfiteatrul ”A”.)
 • 19.12.2016 până la ora 15:00 – afişare rezultate proba scrisă
 • 20.12.2016 până la ora 15:00 – depunere contestaţii probă scrisă
 • 21.12.2016 până la ora 12:00 – soluţionare contestaţii
 • 21.12.2016 până la ora 15:00 – afişare rezultate finale proba scrisă
 • 27.12.2016 – proba practică şi proba de interviu, ora și locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • Afişare rezultate finale – 28.12.2016 până la ora 15:00.

Concurs pentru angajare pe perioada determinata pentru posturile vacante din cadrul proiectului „Oncoimunoterapie cu celule Natural Killer purtătoare de receptori himerici de antigen (CAR-NK)

ID: P_37_786, cod MySMIS: 103662, nr. contract POC 32/01.09.2016

Concurs pentru angajare pe perioada determinată pentru posturile vacante din cadrul proiectului „Strategii inovative pentru prevenția, diagnosticul și terapia afecțiunilor respiratorii induse de polenul de ambrozia” (INSPIRED)

ID: P_37_747, cod MySMIS: 103663, nr. contract POC 92/09.09.2016

Selecție parteneri – proiect POCU 4.8 – Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali în vederea încheierii unui Acord de Parteneriat pentru implementarea unui proiect care va fi depus pentru finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020,  Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de personal de cercetare

În conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003  posturi vacante de personal de cercetare la ”Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului-ONCOGEN” din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara sunt scoase la concurs.

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:

 • 1 post consilier juridic gr. IA, cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă licenţă în specialitate şi vechime în specialitate de minim 6 ani si 6 luni — Compartiment juridic

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord.de Urgenţă nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • un post vacant de medic specialist, specialitate otorinolaringologie la compartiment ORL copii din cadrul Secţiei Clinică ORL;
 • un post de medic specialist, specialitate neurologie la Secţia Clinică Neurologie I;
 • un post de medic specialist, specialitate pediatrie la Secţia clinică Pediatrie

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord.de Urgenţă nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct dc lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Obstetrică-Ginecologie
 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct de lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Psihiatrie

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu”  Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi  vacante perioadă nedeterminată:

 • 1 post șef serviciu, cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă licenţă în domeniul economic, vechime în specialitate de minim 6 ani si  6 luni și cunoștințe operare PC – Serviciul de evaluare și statistică medicală.

Detalii organizare concurs:

 • 11.11.2016 – publicare anunț concurs
 • 14.11.2016 – 25.11.2016 (inclusiv) până la ora 15.00 preluarea dosarelor (program: 9.00–11.00; 13.00-15.00);
 • 28.11.2016 – afișare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (se vor afișa cu mențiunea Admis sau Respins);
 • 29.11.2016, până la ora 11.00 – depunere contestații selecție dosare concurs;
 • 29.11.2016 până la ora 15.00 – soluționare contestații și afișare rezultate finale selecție dosare;
 • Proba scrisă – 08.12.2016, ora 10.00, Birou Director Medical;
 • Afișare rezultate proba scrisă – 09.12.2016;
 • Depunere contestații după proba scrisă – 12.12.2016, până la ora 15.00;
 • Soluționare conteștații după proba scrisă – 12.12.2016, până la ora 15.00;
 • Afișare rezultate finale după proba scrisă – 13.12.2016;
 • Proba practică și proba de interviu – 14.12.2016, ora 10.00;
 • Afișare rezultate finale – 15.12.2016, până la ora 15.00.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Detalii organizare concurs:

 • 01.11.2016 – publicare anunț concurs
 • 01.11.2016 – 14.11.2016 (inclusiv) până la ora 15:00 preluarea dosarelor (program: 09:00-11:00, 13:00-15:00);
 • 15.11.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins);
 • 16.11.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs;
 • 17.11.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare;
 • Proba scrisă – 23.11.2016, ora 14:00 în Amfiteatrul A al spitalului;
 • Afişare rezultate proba scrisă – 24.11.2016 pâna la ora 15:00;
 • Depunere contestaţii – 25.11.2016 pâna la ora 15:00;
 • Soluţionare contestaţii – 28.11.2016 pâna la ora 15:00;
 • Afişare rezultate finale proba scrisă – 29.11.2016 pâna la ora 15:00;
 • Proba practică şi proba de interviu – 05.12.2016, ora si locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • Afişare rezultate finale06.12.2016 pâna la ora 15:00.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

În conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare,  următoarelor posturi vacante de medici din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara:

 • două posturi vacante de  medic specialist, specialitate anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI;
 • un post de medic specialist, specialitate neurochirurgie la Secția clinică Neurochirurgie;

Detalii organizare concurs:

Anunț organizare examen de promovare în data de 10.10.2016

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011  pentru  aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare a personalului contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Detalii organizare concurs:

Calendar organizare concurs:

 • 21.09.2016-publicare anunţ
  Anunț concurs
 • 21.09.2016-27.09.2016 (inclusiv) până la ora 15,00, preluarea dosarelor
 • 28.09.2016- afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 29.09.2016-depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 30.09.2016-soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă – 06.10.2016, ora 10 în Sala de curs, etajul 2-ATI al spitalului.
  Proces verbal proba scrisă
 • Afişare rezultate proba scrisă-07.10.2016,ora 15,00.
 • Depunere contestaţii-10.10.2016,ora 15,00
 • Soluţionare contestaţii-11.10.2016
 • Afişare rezultate finale proba scrisă-11.10.2016,ora 15,00.
 • Proba practică/interviu pentru concursul de ocupare a postului temporar vacant de consilier juridic gr.IA va avea loc la Compartimentul juridic-parter clădire centrală SCJUPB Timișoara, în data de 12.10.2016, ora 10.00.
 • Afişare rezultate finale-13.10.2016, ora 15,00.
  Proces verbal final

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare  următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de medic specialist specialitatea anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI;
 • 1 (un) post vacant de medic specialist specialitatea neurochirurgie la Compartiment chirurgie generală (politraumatisme);
 • 1 (un) post vacant de medic primar specialitatea pediatrie la cabinet pediatrie-mucoviscidoză din cadrul Ambulatoriului integrat, str.Păltiniș nr.5-cabinete pentru copii;
 • 1 (un) post vacant de  medic specialist medicină de urgență la UPU – SMURD

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată.

Detalii organizare concurs:

 • 23.08.2016 – publicare anunţ
  Anunț concurs
 • 23.08.2016 – 05.09.2016(inclusiv) până la ora 1500 preluarea dosarelor (program: 0800-0900, 1300-1500 )
 • 07.09.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 08.09.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 09.09.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă
  15.09.2016, ora 0900 în Amfiteatrul A al spitalului – asistenti medicali, registratori/statisticieni medicali, referent de specialitate.
  15.09.2016, ora 1100 în Amfiteatrul A al spitalului – celelalte categorii de posturi (infirmiere, ingrijitoare, brancardieri, muncitori calificati, muncitori necalificati).
 • Afişare rezultate proba scrisă –16.09.2016 pana la ora 1500.
  Proces verbal proba scrisă
 • Depunere contestaţii – 19.09.2016 pana la ora 1500.
 • Soluţionare contestaţii – 20.09.2016 pana la ora 1500.
 • Afişare rezultate finale proba scrisă – 21.09.2016 pana la ora 1500.
 • Proba practică şi proba de interviu 22.09.2016, ora si locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 26.09.2016 pana la ora 1500
  Proces verbal rezultate finale

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brinzeu” Timişoara scoate la concurs, în conformitate cu  Ord. M.S. nr. 869/2015, următoarele posturi temporar vacante:

 • 1 (un) post de medic specialist ortopedie – traumatologie la Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie I;
 • 2 (două) posturi de medic specialist anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

În conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015  un post vacant  de medic specialist specialitatea alergologie și imunologie clinică la cabinetul de alergologie și imunologie din cadrul Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord. de Urgenţă nr.83/2014 și Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct de lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Obstetrică-Ginecologie
 • 1 (un) post vacant de farmacist farmacie generală la Farmacie punct de lucru în clădirea în care funcţionează secţiile de Psihiatrie

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara scoate la CONCURS în conformitate cu art.31, al.l si al.2 din Ord.de Urgenţă nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 următoarele posturi vacante:

 • 1 (un) post vacant de medic specialist specialitatea anestezie şi terapie intensivă pentru compartimentul terapie acută din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie;
 • 1 (un) post vacant de medic rezident ultimul an specialitatea anestezie şi terapie intensivă pentru compartimentul terapie acută din cadrul Secţiei Clinice Pediatrie;

Detalii organizare concurs

 • 08.04.2016 – publicare anunț
  Anunț concurs
  Tematica
  Metodologia de calcul
  Rezultate selecție dosare de concurs
 • Înscrierile pentru concurs sau examen se fac la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara în termen de 15 zile calendaristice de la publicare, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”.
 • 22.06.2016 – Concursul din data de 17.06.2016 pentru ocuparea posturilor vacante de medic specialist ATI și medic rezident ultimul an specialitatea ATI, din cadrul Secției Clinice Pediatrie – compartiment terapie acută a fost amânat din motive obiective și va avea loc în data de 04.07.2016, ora 09,00 la Secția Clinică ATI din cadrul spitalului.

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante.

Detalii organizare concurs:

 • 21.07.2016 – publicare anunţ
  – Anunț concurs
 • 21.07.2016-27.07.2016 (inclusiv) până la ora 15,00, preluarea dosarelor
 • 28.07.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 29.07.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 01.08.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă – 05.08.2016,ora 10 în Sala de curs, etajul 2-ATI al spitalului.
 • Afişare rezultate proba scrisă – 08.08.2016, ora 15,00.
 • Depunere contestaţii – 09.08.2016,ora 15,00
 • Soluţionare contestaţii – 10.08.2016
 • Afişare rezultate finale proba scrisă – 10.08.2016,ora 15,00.
 • Proba practică şi proba de interviu – 11.08.2016, ora şi locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior.
 • Afişare rezultate finale-12.08.2016, ora 15,00.
  – Rezultate proba scrisa
  – Proces verbal final

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 07.06.2016 – publicare anunţ
  Anunț concurs
 • 07.06.2016-13.06.2016 (inclusiv) până la ora 15,00 – preluarea dosarelor
 • 14.06.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 15.06.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 16.06.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă – 23.06.2016, ora 10 în Sala de curs, etajul 2-ATI al spitalului.
 • Afişare rezultate proba scrisă – 24.06.2016, ora 15,00.
  – Proces verbal proba scrisă
 • Depunere contestaţii – 27.06.2016, ora 15,00
 • Soluţionare contestaţii – 28.06.2016
 • Afişare rezultate finale proba scrisă-28.06.2016,ora 15,00.
 • Proba practică şi proba de interviu – 29.06.2016, ora şi locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 30.06.2016, ora 15,00.
  Proces verbal rezultate finale

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 21.04.2016 – publicare anunţ
  Anunț concurs
 • 21.04.2016-27.04.2016 (inclusiv) până la ora 15,00 – preluarea dosarelor
 • 28.04.2016 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 29.04.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 03.05.2016 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
 • Proba scrisă – 09.05.2016, ora 10 în Sala de curs, etajul 2-ATI al spitalului.
 • Afişare rezultate proba scrisă – 10.05.2016, ora 15,00.
  Proces verbal proba scrisă
 • Depunere contestaţii – 11.05.2016, ora 15,00
 • Soluţionare contestaţii – 12.05.2016
 • Afişare rezultate finale proba scrisă – 12.05.2016, ora 15,00.
 • Proba practică şi proba de interviu – 13.05.2016, ora şi locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior.
 • Afişare rezultate finale – 16.05.2016, ora 15,00.
  Proces verbal final

DESFĂȘURĂTOR PROIECT DE VOLUNTARIAT „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Programul dorește să identifice elevi doritori să participe în cadrul proiectului național „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, la o săptămână de voluntariat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara „Pius Brânzeu”.

Programul se adresează elevilor care au împlinit 14 ani, au acceptul părinților de a participa la acest eveniment și sunt însoțiți de un cadru didactic din școala la care studiază.

Pentru a participa la această acțiune, viitorii voluntari sunt obligați să urmeze următorii pași:

 1. Să primească acceptul unui părinte, scris, că acesta este de acord cu implicarea acestuia în activitatea de voluntariat.
 2. Să completeze un contract de voluntariat individual, pus la dispoziție de instituția școlară de unde provine.
 3. Să primească un cadru didactic însoțitor (unul pentru fiecare instituție de învățământ, nominalizat de conducerea acesteia)
 4. Să trimită datele de contact ale voluntarului și ale însoțitorului pe adresa de email voluntariat@hosptm.ro . Datele necesare sunt: nume, prenume, adresa de email și număr de telefon.
 5. În cazul în care o instituție de învățământ are mai mulți voluntari, poate trimite
  un tabel cu elevii pentru întreaga școală.

Pentru accesul în spital, voluntarii sunt obligați să îmbrace costum de spital curat, bonetă pe cap, mască de față și să poarte încălțări adecvate unui cadru spitalicesc.

Activitățile se desfășoară în săptămâna 18-22 aprilie și se împart în funcție de numărul de voluntari înscriși, iar programul se va adapta. Program provizoriu:

 • Ziua 1 : 18.04.2016 – Pregătirea și prezentarea programului, Centrul ONCOGEN sala de conferințe ora 10.
 • Secția Radiologie prezentare
 • Casa Austria chestionare pacienți
 • Unitatea de primire a urgențelor
 • Curs de prim ajutor ATI
 • Vizor bloc operator
 • Ziua 5: 22.04.2016 – înmânarea diplomelor

Desfășurător proiect de voluntariat în format PDF

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 și Ord. nr.869/2015, un număr de posturi vacante. Precizăm că posturile au fost publicate în ziarul Viața Medicală nr.2/08.01.2016.

Detalii organizare concurs

 • 11.01.2016 – publicare anunț
  Anunț concurs
  Tematica
  Borderou selecție dosare
 • Înscrierile pentru  concurs sau examen se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara în termen de 15 zile calendaristice de la publicare, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea în “Viața Medicală”.

ARHIVĂ ANUNȚURI 2015 

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brinzeu” Timişoara scoate la concurs, în conformitate cu  Ord. M.S. nr. 869/2015, următorul post temporar vacant:

 • 1 (un) post de medic primar medicină de laborator la Laborator Clinic Analize Medicale.

Detalii organizare concurs

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brinzeu” Timişoara scoate la concurs, în conformitate cu  Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi temporar vacante:

 • 1 (un) post de medic specialist otorinolaringologie la Secția Clinică ORL;
 • 1 (un) post de medic specialist chirurgie generală la Compartiment Chirurgie Generală (politraumatisme)

Detalii organizare concurs

Concurs pentru ocuparea unui post vacant

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu Legea nr. 319/2003, următorul post vacant:

 • 1(un) post cu 0,5 normă de cercetător-biolog principal la Nucleul de Cercetare Imuno-fiziologie și Biotehnologii.

Detalii organizare concurs

 • 30.12.2015 – publicare anunț
  Anunț concurs
 • Înscrierile pentru  concurs sau examen se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara în termen de 30 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la încheierea înscrierii.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius BrînzeuTimişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante perioadă nedeterminată.

Calendar organizare concurs

 • 23.12.2015 – publicare anunț
  Anunț concurs
 •  23.12.2015-07.01.2016 (inclusiv) până la ora 15,00, preluarea dosarelor (program 08-09, 13-15 )
 •  08.01.2016 – afișare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (se vor afișa cu mențiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 •  11.01.2016 – depunere contestații selecție dosare concurs
 •  12.01.2016 – soluționare contestații și afișare rezultate finale selecție dosare
 •  Proba scrisă
  -15.01.2016, ora 08 în Amfiteatrul A al spitalului – asistenți medicali,asistenți medicali șefi, tehnicieni radiologie
  -15.01.2016, ora 10 în Amfiteatrul A al spitalului – celelalte categorii de posturi.
 •  Afișare rezultate proba scrisă-18.01.2016,ora 15,00.
  Proces verbal – proba scrisă
 •  Depunere contestații – 19.01.2016.
 •  Soluționare contestații – 20.01.2016, ora 15.
 •  Afișare rezultate finale proba scrisă – 21.01.2016,ora 15.
 •  Proba practică și proba de interviu – 22.01.2016, ora și locul de desfășurare vor fi anunțate ulterior.
 •  Afișare rezultate finale-25.01.2016, ora 15,00.
  Proces verbal – rezultate finale

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.3, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015, următoarele  posturi vacante:

 • un post vacant de farmacist specialist farmacie generală la Farmacie;
 • un post vacant de medic rezident an V specialitatea medicină de urgență la UPU-SMURD.

Detalii organizare concurs

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu Ord. M.S. nr. 869/2015, următoarele  posturi temporar vacante.

 • 1 (un) post cu 0,5 normă de medic specialist reumatologie la cabinetul de reumatologie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 • 1 (un) post de medic stomatologie la Cabinetul de stomatologie (asigură și urgențe).

Înscrierile pentru concurs sau examen se fac la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara în termen de 10 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Calendar organizare concurs

Anunț organizare  examen  de  promovare în data de 16.12.2015

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011  pentru  aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare a personalului contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic Judetean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Calendar organizare concurs

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante.

Calendar organizare concurs

 • 26.11.2015 – publicare anunț
  – Anunț concurs
 • 26.11.2015-04.12.2015 (inclusiv) până la ora 15,00 – preluarea dosarelor
 • 07.12.2015 – afișare rezultate selecție dosare de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (se vor afișa cu mențiunea Admis sau Respins)
  Borderou selecție dosare
 • 08.12.2015 – depunere contestații selecție dosare concurs
 • 09.12.2015 – soluționare contestații și afișare rezultate finale selecție dosare
 • Notă concurs: Concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante din data de 15.12.2015 va avea loc la etajul 2 – Sala de curs, Secția Clinică ATI-SCJUPBT.
  Notă concurs
 • Proba scrisă – 15.12.2015, ora 10 în Sala de curs, etajul 1-ATI al spitalului.
 • Afișare rezultate proba scrisă – 16.12.2015, ora 15,00.
  Proces verbal – posturi temporar vacante
 • Depunere contestații – 17.12.2015, între orele 08-10.
 • Soluționare contestații – 17.12.2015, ora 15
 • Afișare rezultate finale proba scrisă – 18.12.2015, ora 15,00.
 • Proba practică și proba de interviu – 21.12.2015, ora și locul de desfășurare va fi anunțat ulterior.
 • Afișare rezultate finale-22.12.2015, ora 15,00.
  Proces verbal cu rezultatele finale

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la CONCURS, în conformitate cu Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi temporar vacante:

 • 1(un) post de medic specialist anatomie patologică la Serviciul Anatomie Patologică;
 • 2 (două) posturi de medic specialist anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI.

Detalii organizare concurs

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.3, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 , următoarele posturi vacante:

 • 5 (cinci) posturi de medic specialist specialitatea medicină de urgență la UPU – SMURD;

Detalii organizare concurs

Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara scoate la CONCURS în conformitate cu  Ord. M.S. nr. 869/2015 următorul post temporar vacant:

 • un post de medic specialist chirurgie vasculară la Secția Clinică Chirurgie Vasculară.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brinzeu” Timişoara scoate la CONCURS în conformitate cu Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi temporar vacante:

 • un post cu jumătate de normă de medic specialist ortopedie și traumatologie la Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie II.
 • 2 posturi de medic specialist anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.3, al.1 și al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015, următoarele posturi vacante:

 • 1(un) post de medic specialist specialitatea psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală;
 • 1(un) post de medic specialist specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie la Laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie din cadrul Ambulatoriului de specialitatea pentru sportivi;
 • 1(un) post de medic specialist specialitatea pneumologie la cabinetul de pneumologie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 • 1(un) post de medic primar specialitatea medicină internă la Serviciul de management al calității serviciilor medicale.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara scoate la CONCURS, în conformitate cu Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi temporar vacante:

 • un post medic specialist medicină de urgență la UPU – SMURD

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brinzeu” Timişoara scoate la CONCURS. În conformitate cu  art. 31, alin. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 83/2014 Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi:

 • 1(un) post de medic primar specialitatea obstetrica-ginecologie pentru Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie II;
 • 1(un) post de medic specialist specialitatea chirurgie generala pentru Ambulatorul de Specialitate pentru Studenti;

Calendar organizare concurs:

 • 07.08.2015 – publicare anunţ – ANUNŢ CONCURS
 • Precizări la anunțul de concurs în legătura cu taxa de concurs – PRECIZĂRI

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius BrînzeuTimişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante. Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante. Detalii organizare concurs:

Licitație pentru închiriere spații

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brinzeu” Timişoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, anunță intenția de a relua procedura de închiriere a  unor spații.

Concurs pentru ocuparea unor posturi  vacante și temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante și temporar vacante:

Anunţ organizare examen de promovare în data de 05.10.2015

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011  pentru  aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare a personalului contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timisoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara scoate la CONCURS, în conformitate cu Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi temporar vacante:

 • un post medic medicină generală la UPU – SMURD
 • un post medic specialist medicină de urgență la UPU – SMURD

Detalii organizare concurs:

Programe de perfecţionare

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în parteneriat cu Fundaţia Amfiteatru organizează programe de perfecţionare adresate cadrelor medicale din sistemul sanitar românesc. Programele, prin domeniile tematice vizate, asigură dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale participanţilor, utilizând cele mai moderne metode de formare. Programele de perfecţionare se adresează personalului din instituţiile publice din domeniul sanitar, funcţionari publici şi personal contractual dar şi personalului din cadrul unităţilor medicale.

Concurs pentru ocuparea unor posturi  vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 02.07.2015 – publicare anunţ
  ANUNŢ CONCURS
 • 02.07.2015-15.07.2015 (inclusiv) până la ora 15,00 –  preluarea dosarelor
 • 17.07.2015 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs(se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  BORDEROU SELECŢIE DOSARE
 • 20.07.2015 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 21.07.2015 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare

Proba scrisă – 22.07.2015, ora 10 în Amfiteatrul A al spitalului.

 • Afişare rezultate proba scrisă – 23.07.2015,ora 15,00.
  REZULTATE PROBA SCRISĂ
 • Depunere contestaţii – 24.07.2015,intre orele 08-10.
 • Soluţionare contestaţii – 24.07.2015,ora 15.
 • Afişare rezultate finale proba scrisă – 27.07.2015,ora 15.

Proba practică şi proba de interviu – 28.07.2015, ora şi locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior.

Anunţ examen de promovare în data de 03.08.2015

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011  pentru  aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare a personalului contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu Timisoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Anunţ de recrutare Membri în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Unifarm S.A.

În conformitate cu OUG 109/2011, Ministerul Sănătăţii, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, selecţionează un număr de 1 membru reprezentant al Ministerului Sănătăţii în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Unifarm S.A.

Anunţul extins cuprinzând criteriile de selecţie şi lista documentelor ce trebuie depuse în vederea candidaturii, se găseşte pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, secţiunea Informare > Noutăţi.

Candidaturile cuprinzând documentele solicitate în anunţ vor fi depuse la Direcţia Generală Resurse Umane, Juridic şi Contencios – Birou Încadrări Personal.

Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante.

Calendar organizare concurs:

 • 28.05.2015 – publicare anunţ
  – ANUNŢ CONCURS
 • 28.05.2015 – 04.06.2015 (inclusiv) până la ora 15,00, preluarea dosarelor
 • 05.06.2015 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs(se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  – REZULTATE SELECTIE DOSARE
 • 08.06.2015 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 09.06.2015 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare

Proba scrisă – 12.06.2015,ora 10 în Sala de curs ATI, etajul 2 al Spitalului.

 • Afişare rezultate proba scrisă – 15.06.2015,ora 15,00.
  – REZULTATE PROBA SCRISĂ
 • Depunere contestaţii – 16.06.2015,ora 08,00.
 • Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale proba scrisă – 16.06.2015,ora 15,00.

Proba practică şi proba de interviu – 17.06.2015, ora şi locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior.

Alegeri pentru Consiliul de Etică – turul 2 de scrutin

În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 145 din 11 februarie 2015, Spitalul Clinic Judeţean „Plus Brânzeu” din Timişoara organizează în data de 6 mai 2015, orele 13-15, Amfiteatrul Gavrilescu al SCJUPBT, turul 2 de scrutin  pentru Consiliul de Etică, pozițiile la care s-a obținut egalitate în primul tur:

 • Membru titular din partea personalului medical fără integrare clinică;
  Candidați:
 • Dr. Icma Ion
 • Dr. Negoescu Dan
 • Dr. Păun Camelia
 • Membru supleant din partea personalului medical cu integrare clinică;
  Candidați:

  • Prof. Univ. Dr. Sporea Ioan
  • Asist. Univ. Dr. Roșu Dan

În acest tur de scrutin pot vota, pe buletine de vot și liste separate, medicii cu și respectiv fără integrare clinică, angajați ai SCJUPBT.

Alegeri pentru Consiliul de Etică

În conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 145 din 11 februarie 2015, Spitalul Clinic Judeţean „Plus Brânzeu” din Timişoara organizează în datele de 27 aprilie 2015 (orele 13-15, in Amfiteatrul St. Gavrilescu) şi 28 aprilie 2015 (orele 13-15, în Amfiteatrul St. Gavrilescu) alegeri pentru Consiliul de Etică.

Consiliul de Etică va fi compus din:

 • 1 reprezentant al corpului medical al spitalului ales din cadrul personalului angajat cu integrare clinică,
 • 2 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului fără integrare clinică,
 • 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital,
 • 1 consilier juridic sau 1 reprezentant al aparatului funcţional al spitalului (cu studii superioare), desemnat de către managerul unităţii sanitare,
 • 1 reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.

În vederea întocmirii listelor de candidaţi, Asociaţiile de Pacienţi sunt invitate să înainteze propuneri Conducerii Spitalului, prin adrese înregistrate la Registratura unităţii, Propuneri pentru Consiliul de Etică al SCJUPBT, adresate Managerului SCJUPBT, până în data de 23 aprilie 2015, orele 12:00.

Propunerile de candidaturi individuale din partea corpului medical cu sau fără integrare clinică precum şi din partea asistenţilor medicali se vor face tot prin cereri înregistrate la Registratura unităţii, adresate Managerului SCJUPBT, până în data de 23 aprilie, orele 12:00.

 

 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante şi temporar vacante.
  Anunț concurs
  Selectie dosare
  Borderou selectie dosare
  Calendar organizare concurs:
  -09.03.2015-publicare anunţ
  -09.03.2015-20.03.2015(inclusiv)până la ora 15,00, preluarea dosarelor,pentru posturile pe perioadă nedeterminată
  -09.03.2015-13.03.2015(inclusiv)până la ora 15,00, preluarea dosarelor,pentru posturile pe perioadă determinată
  -24.03.2015- afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs(se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)- pentru posturile pe perioadă nedeterminată
  -16.03.2015- afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs(se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)- pentru posturile pe perioadă determinată
  -25.03.2015- depunere contestaţii selecţie dosare concurs, pentru posturile pe perioadă nedeterminată
  -17.03.2015-depunere contestaţii selecţie dosare concurs, pentru posturile pe perioadă determinată
  -26.03.2015- soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare, pentru posturile pe perioadă nedeterminată
  -18.03.2015-soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare, pentru  posturile pe perioadă determinată
  Proba scrisă -01.04.2015, ora 10 în Amfiteatrul A „Prof.Dr.Ştefan Gavrilescu” al Spitalului.(pentru ambele categorii de posturi)
  Afişare rezultate proba scrisă-02.04.2015,ora 15,00.
  Proces verbal – proba scrisă – posturi temporar vacante
  Proces verbal – proba scrisă – posturi vacante
  Depunere contestaţii-03.04.2015,ora 08,00.
  Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale proba scrisă-03.04.2015,ora 15,00.
  Proba practică şi proba de interviu -06.04.2015, ora şi locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior.
  Afişare rezultate finale-07.04.2015, ora 15,00.
  – Proces verbal rezultate finale – posturi vacante
  – Proces verbal rezultate finale – posturi temporar vacante
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011(actualizată), pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante.
  Anunț concurs
  – Metodologie pentru desfasurarea examenelor de ocupare a functiilor care fac parte din Comitetul Director
  – Metodologie pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara.
  Selecţie dosare
   Rezultate concurs proba scrisa 
  – Rezultate concurs Finale  
  Calendar organizare concurs:
  – 23.12.2014 – publicare anunţ
  – 23.12.2014-14.01.2015 (inclusiv) până la ora 15,00, preluarea dosarelor
  – 16.01.2015 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs(se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins)
  – 19.01.2015 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
  – 20.01.2015 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare
  Proba scrisă – 23.01.2015, ora 10 în Amfiteatrul A al spitalului.
  Afişare rezultate proba scrisă – 26.01.2015,ora 15,00.
  Depunere contestaţii – 26.01.2015
  Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale proba scrisă – 27.01.2015
  – Candidatii admisi la proba scrisa se vor prezenta in data de 28.01.2015 ora 10 la sectiile si compartimentele pentru care si-au depus dosarele de concurs, pentru a sustine proba practica si proba de interviu.
  Proba practică şi proba de interviu – 28.01.2015,ora 10 în Amfiteatrul A al spitalului.
  Afişare rezultate finale – 29.01.2015, ora 15,00.

2014

 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 24-26.11.2014, ora 10:00 în Amfiteatrul B concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi H.G nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea unor posturi vacante de asistenţi medicali și registrator medical – UPU-SMURD.
  Anunţ concurs
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, anunţă intenţia de a închiria spații. Licitaţia publică deschisă cu strigare se va desfăşura în data de 04.12.2014, ora 10 la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Timişoara, Timişoara, Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156.
  Anunţ licitație închiriere spații
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 13-15.10.2014, ora 10:00 în Amfiteatrul B concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi H.G nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea unor posturi vacante şi temporar vacante de asistenţi medicali iar în data de 15-17.10.2014 ora 10:00 în Amfiteatrul A concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi H.G nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea celorlalte categorii de posturi vacante şi temporar vacante.
  Anunţ concurs
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 07 iulie 2014 proba scrisă şi în 09 iulie 2014 proba practică/interviu, ora 1000 în Amfiteatrul „B” al spitalului, concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi H.G nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea unor posturi temporar vacante.
  Anunţ concurs
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 30 aprilie 2014 proba scrisă şi în 05 mai 2014 proba practică/interviu, ora 10:00 în Amfiteatrul „A” al spitalului, concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi H.G nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea unor posturi vacante.
  – Anunt concurs
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 24 aprilie 2014 proba scrisă şi în 28 aprilie 2014 proba practică/interviu, ora 10:00 în Amfiteatrul „B” al spitalului, concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi H.G nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea unor posturi vacante.
  – Anunt concurs

2013

 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 18.12.2013 – proba scrisa si in data de 20.12.2013 – proba practica/interviu, ora 10:00 în Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi HG nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate (studii superioare tehnice) – Birou Securitatea Muncii, PSI, Protectie Civila.
  – Anunt concurs
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 20.12.2013- proba scrisa si in data de 24.12.2013- proba practica/interviu, ora 1000 în Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi HG nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea postului  vacant de inspector de specialitate gr.I – sef birou personal.
  – Anunt concurs
 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 20-22.11.2013, ora 10:00 in Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 si H.G nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea unor posturi vacante si temporar vacante:
  – Anunt concurs
 • Candidatii declarati admisi la proba scrisa, sustinuta in cadrul concursului din data de 20.11.2013, vor sustine proba practica / interviu in data de 22.11.2013, ora 9.00 la locurile pentru care au optat.
  – Anunt proba practica, interviu
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 01.10.2013, ora 10:00 în Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi H.G.R. nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea unor posturi temporar vacante:
  Anunț concurs
 • Anunț privind amânarea datei concursului stabilit pentru data de 05.09.2013
  Anunț amânare
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 05.09.2013, ora 10:00 în Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi H. nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea unor posturi vacante:
  Anunt concurs
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 09.07.2013, ora 10:00 în Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi HG nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea unor posturi temporar vacante:
  Anunt concurs
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 20.08.2013, ora 10:00 în Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi H. nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea unor posturi vacante şi temporar vacante:
  Anunt concurs
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 9-10.04.2013, ora 10:00 în Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi HG nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea postului temporar vacant: Referent de specialitate cu studii superioare (Serviciul Evaluare şi Statistică Medicală)
  Anunt concurs
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 17-19.04.2013, ora 10:00 în Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi HG nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante: Asistent medical, Infirmieră, Îngrijitoare curăţenie.
  Anunt concurs
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 13-15.03.2013, ora 10:00 în Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi HG nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea unor posturi vacante.
  Anunt concurs
  Acte necesare, bibliografie, conditii de participare
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 23-25 ianuarie 2013, ora 10:00 în Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi HG nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea unor posturi vacante.
  Anunt concurs

2012

 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 15 noiembrie 2012, ora 10:00 în Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi HG nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante şi temporar vacante:
  Anunt concurs
  Acte necesare pentru concurs
  Bibliografie examen
  Conditii de participare concurs
 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 20 si 22 noiembrie 2012 ora 10.00 concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic gr I.
  Anunt concurs
  Bibliografie
 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 26 si 28 noiembrie 2012 ora 10.00 concurs pentru ocuparea postului vacant de Sef Serv. Tehnic-inginer gr. IA si pentru postul temporar vacant de Economist gr. II.
  Anunt concurs
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de 3 si 5 decembrie 2012, ora 10:00 în Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi HG nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea a 25 de posturi vacante (asistent medical, infirmier, brancardier). Dosarele de concurs se depun la Serviciul Resurse Umane pana la data de 30.10.2012.
  Anunt concurs
 • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara organizează în data de  03-05.12.2012, ora 10:00 în Amfiteatrul spitalului concurs/examen conform Legii nr. 284/2010 şi HG nr. 286/martie 2011 pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante (asistent medical, infirmieră, îngrijitoare). Dosarele de concurs se depun la Serviciul  Resurse Umane până la data de 30.10.2012.
  Anunt concurs
 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 05.09.2012, ora 10:00 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante:
  Anunt concurs, acte necesare, cerere
  Bibliografie examen
  Conditii de participare concurs
 • Atribuire locuinte ANL
  Comunicat 9790 din 22.08.2012 cu privire la stabilirea ordinii de prioritate si a actelor justificative necesare in solutionarea cererilor de repartizare a locuintelor construite de Agentia Nationala pentru Locuinte pentru medicii rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sanatate.
 • SCJUT organizeaza concurs pentru ocuparea postului de psiholog stagiar din cadrul sectiei Neurologie II. Dosarele de concurs se dpun la Serviciul Resurse Umane pana la data de 25.07.2012 ora 15:00.
  – Anunt concurs, acte necesare
 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 11.07.2012, ora 10:00 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante:
  Anunt concurs, acte necesare, cerere
  Bibliografie examen
  Conditii de participare concurs
 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 28.05.2012, ora 10:00 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante:
  Anunt concurs, acte necesare, cerere
  Bibliografie examen
  Conditii de participare concurs
 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 28.03.2012, ora 10:00 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante:
  Anunt concurs, acte necesare, cerere
  Bibliografie examen
  Conditii de participare concurs asistente
 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 24.02.2012, ora 10:00 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
  Anunt concurs, acte necesare, cerere
  Bibliografie examen
  Conditii de participare concurs asistente
 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 18.01.2012, ora 10:00 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante:
  Anunt concurs, acte necesare, cerere
  Bibliografie examen

2011

 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 12.10.2011, ora 10:00 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante:
  Anunt concurs, acte necesare, cerere
  Bibliografie examen
  Conditii de participare
 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza în data de 24.08.2011 la sediul unitatii concurs pentru ocuparea functiilor care fac parte din Comitetul Director: director medical, director financiar-contabil si director de îngrijiri.
  Anunt concurs
  -A Anunt amanare concurs pentru 25.08.2011, ora 10
  Rezultatele concursului
 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 19.07.2011, ora 10:00 concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante.
  Anunt concurs, acte necesare, cerere
  Bibliografie examen
  Conditii de participare
 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 17.05.2011, ora 10:00 concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante.
  Anunt concurs, acte necesare, cerere
  Bibliografie examen
  Conditii de participare
 • Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara organizeaza in data de 06.04.2011, ora 10:00 concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante.
  Anunt concurs, acte necesare, cerere
  Bibliografie examen
  Conditii de participare
 • Concursul din data de 15.02.2011 pentru ocuparea posturilor temporar vacante se anuleaza.A Concursul se va organiza dupa elaborarea de catre Ministerul Sanatatii a Regulamentului privind desfasurarea concursurilor în conformitate cu noua lege aA  salarizarii a€“ Legea nr. 284/2010.A
 • Anunt privind desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii.A
  Bibliografia privind desfasurarea concursului organizat in vederea ocuparii functiei de manager din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara.A
  Grila de punctare a proiectului de management elaborat de candidatii inscrisi la concursul pentru ocuparea functiei de manager la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
  Anunt note

2007 

 • Adresa nr. 7792/09.08.2007 de la Agentia Nationala a Medicamentului privind restrangerea indicatiilor pentru ZYVOXID (linezolid) in infectiile complicate cutanate si ale tesuturilor moi

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern)

LEGISLAŢIE

» Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

» ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.  482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(Anexa 1 / Anexa 2)

» Ordonanța de urgență nr. 79 din 16.11.12016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

» ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016

» Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

» Mai multe informații din legislație →