Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Plan managerial

„Activitatea de CDI are rolul de a dezvolta ştiinţa şi tehnologia cu scopul de a îmbunătăţi calitatea socială şi de a spori cunoaşterea cu potenţial de valorificare şi lărgire a orizontului de acţiune.” (Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007 – 2013)
Pentru îndeplinirea acestui rol, în concordanţă cu Strategia Naţională există trei obiective strategice:
1. Crearea de cunoaştere, respectiv obţinerea unor rezultate ştiinţifice medicale de vârf, competitive pe plan mondial, având ca scop creşterea contribuţiei Clinicilor Spitalului la dezvoltarea stocului naţional şi mondial de cunoaştere, creşterea vizibilităţii internaţionale şi transferul rezultatelor în practica medicală curentă spre beneficiul pacientului. Se vor susţine centrele de excelenţă cu recunoaştere internaţională, având masa critică şi facilităţile necesare cercetării de performanţă, experienţă în formarea tinerilor cercetători cât şi condiţii pentru tinerii cercetători post-doctoranzi. Se vor crea poli de excelenţă prin finanţarea unor proiecte propuse de personalităţi cu potenţial deosebit, apreciate internaţional.
2. Creşterea competitivităţii Clinicilor SCJUT prininovare, acest obiectiv vizând obţinerea unor rezultate tehnologice de vârf, cercetări de tipul rezolvare de probleme complexe (problem solving), de interes local, regional sau naţional, precum şi dezvoltarea de produse şi servicii inovative cu aplicabilitate directă.
 
3. Creşterea calităţii sociale prin dezvoltarea de soluţiicare să genereze beneficii directe pentru pacient.
În realizarea celor trei obiective strategice se vor avea în vedere următoarele obiective specifice:
Creşterea performanţei
 • Obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, reflectate în creşterea numărului de articole în publicaţii din fluxul principal de cunoaştere (indexate ISI);
 • Creşterea numărului de brevete înregistrate de OSIM;
 
Dezvoltarea resurselor existente la nivelul SCJUT:
 • Creşterea numărului de cercetători până în anul 2013, concomitent cu descreşterea mediei de vârstă a cercetătorilor sub 40 de ani;
 • Creşterea ponderii doctorilor şi doctoranzilor până la peste 50% din totalitatea cercetătorilor;
 • Atragerea de cercetători cu experienţă, tineri cercetători post-doctoranzi şi doctoranzi indiferent de naţionalitate, SCJUT urmând a deveni o destinaţie de interes pentru excelenţa ştiinţifică;
 • Creşterea accesului la infrastructuri de cercetare performante prin participarea la mari infrastructuri internaţionale de cercetare, precum şi prin dezvoltarea facilităţilor de cercetare de interes naţional şi stimularea creării de laboratoare performante cu utilizatori multipli.
 
Creşterea capacităţii instituţionale:
 • Reducerea fragmentării sistemului de CDI prin stimularea colaborării interdisciplinare şi a participării la reţele naţionale şi internaţionale, care să asigure masa critică şi obţinerea de rezultate valoroase internaţional;
 • Transformarea nucleelor de cercetare existente în actori pe piaţa internaţională a cunoaşterii şi creşterea capacităţii acestora de colaborare prin stabilirea de parteneriate multiple cu centre similare naţionale si mai ales internaţionale, şi nu în ultimul rând cu parteneri privaţi;
 
Extinderea cooperării internaţionale:
 • Extinderea cooperării internaţionale în programe şi proiecte de cercetare ştijinţifică medicală de vârf;
 • O mai bună reprezentare a colectivelor de cercetare ştiinţifică ale Spitalului la nivel instituţional şi prin personalităţile sale în instituţii şi organisme reprezentative CDI la nivel european şi internaţional.
OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN SCJUT
Obiectivele strategice sunt:
■ Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, astfel încât Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã Timişoara să se situeze până în anul 2010, între primele 100 de Institute de cercetare acreditate din România, în toate clasamentele întocmite de CNCSIS;
■ SCJUT să se afirme ca un principal partener al organizaţiilor de cercetare prin contract în domeniul cercetării ştiinţifice finanţate din fonduri private.
2.1. În domeniul resurselor umane
 
Obiective specifice:
■ Creşterea gradului de ocupare a posturilor din cercetare cu cercetatori proprii şi atragerea acestora în activitatea de cercetare;
■ Stabilirea unor politici stimulative pentru activitatea de cercetare.
Strategii şi măsuri:
■ Scoaterea la concurs şi intensificarea acţiunilor de recrutare a specialiştilor pentru acoperirea posturilor din Colectivele şi Nucleele de cercetare;
■ Elaborarea unor planuri individuale de cercetare ale cadrelor didactice şi a planurilor de cercetare ale Nucleelor de cercetare şi ale Centrelor recunoscute CNCSIS din structura SCJUT;
■ Creşterea numărului doctoranzilor cu frecvenţă şi stimularea acestora prin sisteme de premiere sau prin asigurarea altor oportunităţi (abonamente şi acces on-line la reviste şi publicaţii ştiinţifice cotate ISI, cooptarea lor în programe de pregãtire profesionalã prin schimburi de experienţã cu Spitale cu care avem colaborãri externe, etc.);
■ Creştere numărului de cercetători salarizaţi din programe de cercetare postdoctorale;
■ Crearea şi dezvoltarea unor echipe multidisciplinare de cercetare.
2.2. In domeniul infrastructurii de cercetare ştiinţifică:
 
Obiective specifice:
■ Continuarea programului de dotare a laboratoarelor cu echipamente de cercetare
performante;
■ Asigurarea de software licenţiat pentru programele de prelucrare a datelor pentru echipamentele de cercetare;
■ Creşterea accesului la bazele de date şi la reviste de specialitate on-line.
Strategii şi măsuri:
■ Atragerea de fonduri pentru dotarea cu echipamente din programele naţionale de susţinere a infrastructurii CDI şi din programe internaţionale (POS, POR, etc.);
■ Urmărirea exploatării cu eficienţă maximă a echipamentelor de cercetare existente;
■ Menţinerea în următoarea perioadă a bazei informatice cel puţin la nivelul actual;
■ Alocarea de fonduri pentru creşterea numărului de abonamente la reviste de specialitate online şi la baze de date.
2.3. În domeniul finanţării cercetării ştiinţifice
 
Obiective specifice:
■ Identificarea şi utilizarea tuturor surselor de finanţare a cercetării ştiinţifice;
■ Sprijinirea elaborării programelor de finanţare ştiinţifică, în scopul creşterii ratei de succes în competiţiile naţionale şi înternaţionale.
Strategii şi măsuri:
■ Activitatea de cercetare va fi finanţată în principal din următoarele surse:
a) programe naţionale şi internaţionale de cercetare şi dezvoltare;
b) contracte de cercetare cu parteneri privaţi;
c) venituri proprii realizate din diferite surse.
■ Valoarea anuală atrasă prin granturi şi contracte de cercetare va fi de minim 500000 RON;
■ Alocarea anuală din resurse proprii a 2% din veniturile Spitalului pentru dezvoltarea activităţii de cercetare (îndeosebi pentru echipamente de cercetare);
■ Cofinanţarea unor proiecte de cercetare din surse extrabugetare;
■ Incurajarea relaţiilor contractuale pe termen lung între colectivele de cercetare şi partenerii privaţi;
2.4. În domeniul calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică
 
Obiective specifice:
■ Dezvoltarea producţiei ştiinţifice (articole, comunicări, brevete, cărti etc.), prin politici speciale;
■ Monitorizarea calităţii activităţii de cercetare.
Strategii şi măsuri:
■ Dublarea numărului de articole publicate în reviste cotate ISI, în special prin creşterea numărului de publicaţii în Clinicile cu aport mai redus în acest domeniu;
■ Prezentarea în şedinţele colectivelor de catedră, cu scop consultativ, a lucrărilor care urmează să fie predate pentru publicare;
■ Introducerea unui sistem de monitorizare a calităţii programelor doctorale;
■ Evaluarea periodică a activităţii ştiinţifice a cadrelor didactice;
■ Creşterea numărului de contracte de cercetare internaţională.
2.5. În domeniul managementului cercetării ştiinţifice
 
Obiective specifice :
■ Implentarea şi realizarea unei Proceduri Operaţionale privind procesul de cercetare ştiinţifică, ca parte integrantă a Manualului Calităţii, în scopul certificării Sistemului de Management al Calităţii în Spital;
■ Restructurarea Consiliului Ştiinţific al SCJUT în scopul asigurării aplicării strategiei de cercetare;
■ Realizarea anuală a Cărţii Cercetării Stinţifice din SCJUT.
Strategii şi măsuri:
■ Stabilirea domeniilor prioritare de cercetare ştiinţifică pentru SCJUT;
■ Oferirea de asistenţă tehnică din partea Departamentului de Cercetare la derularea contractelor de cercetare;
■ Urmărirea aplicării noilor reglementări din Procedura Operaţională privind procesul de cercetare ştiinţifică la nivel de colective şi Nuclee de cercetare;
■ Identificarea de oportunităţi pentru realizarea de parteneriate cu universităţi şi Institute de CD din ţară şi din străinătate, precum şi cu agenţi economici;
■ Informarea şi instruirea cadrelor didactice privind competiţiile de granturi de cercetare;
■ Acordarea de suport financiar din partea SCJUT pentru protejarea brevetelor de invenţie;
■ Realizarea unei colaborări eficiente între compartimentele administrative ale SCJUT şi colectivele de cercetare;
■ Organizarea de manifestări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor cu participare naţională şi internaţională;
■ Reevaluarea periodică a Centrelor de Cercetare recunoscute CNCSIS şi parcurgerea etapelor pentru acreditarea a cât mai multe dintre acestea ca Centre de Excelenţă;
■ Instituirea, împreunã cu UMFVBT unor premii anuale de excelenţă pentru realizări deosebite în cercetarea ştiinţifică a studenţilor, a doctoranzilor cu frecvenţă şi cadrelor didactice tinere.
2.6. În domeniul dezvoltării domeniilor prioritare de cercetare ştiinţifică
 
Obiective specifice:
■ Stabilirea unor direcţii prioritare de cercetare;
■ Concentrarea resurselor SCJUT începând de la nivelul Cliniclor universitare pe domenii şi tematici prioritare de cercetare.
Strategii şi măsuri:
■ În concordanţă cu priorităţile de cercetare formulate în cadrul Programului Cadru 7, în acord cu domeniile prioritare de cercetare stabilite de către CNCSIS şi ţinând cont de domeniile de cercetare în care centrele de cercetare din cadrul SCJUT au probat competenţă şi au obţinut rezultate pozitive, se propun următoarele domenii prioritare de cercetare:
 1. metode de investigaţie şi intervenţionale bazate pe medicina moleculară şi celulară, genomică şi proteomică;
 2. terapii moderne orientate spre suportul chimic, genetic şi celular şi standardizarea lor conform normelor bioetice;
 3.  dezvoltarea interfeţei creier-maşină în scopul investigaţiei şi recuperării în afecţiunile neurologice;
 4.  elaborarea unor protocoale de diagnostic şi tratamente medicale cu impact asupra stării de sănătate şi creşterii speranţei de viaţă;
 5. cercetarea şi dezvoltarea de sisteme bioinformatice pentru modelarea şi monitorizarea activităţii celulare, a mecanismelor de procesare a informaţiilor la nivel biologic, inclusiv cognitiv.
 6.  dezvoltarea de materiale avansate noi, capabile să asigure performanţe sporite produselor şi echipamentelor;
 7. conceperea şi dezvoltarea de noi tehnologii şi produse mecanice de înaltă precizie precum şi de sisteme mecatronice competitive pe piaţa internaţională.