Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Legislație

Noutăți legislative

RI-SCJUPBT-01 Regulament intern, ediția a 2-a

*acces doar din rețeaua internă a Spitalului

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea

Regulament de organizare și funcționare

Structura organizatorică a spitalului

Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate

Codul de etică și conduită profesională în cadrul SCJUPBT

Codul privind conduita etică a auditorului intern

Regulament de sporuri SCJUPBT

CARTA AUDITULUI INTERN

LEGISLAȚIE MEDICALĂ

LEGISLAȚIE PROGRAME SĂNĂTATE

LEGISLAȚIE ADMINISTRATIVĂ

LEGISLAȚIE FINANCIARĂ

LEGISLAȚIE REZIDENȚI

LEGISLAȚIA PACIENTULUI

LEGISLAȚIA MUNCII


CONTRACTUL CADRU 2018-2019

CONTRACTUL CADRU 2016-2017

 • Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru pentru anii 2016-2017 cu aplicare din data de 01.04.2017
 • Ordinul nr. 871 din 19.07.2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor în vigoare de la 02.08.2016
 • Ordinul 763 din 22.06.2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017
 • H.G. nr. 432/2016 privind modificarea si completarea H.G. nr. 161/2016  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale,  în cadrul sistemului de asigurări sociale de  sănătate pentru anii 2016 – 2017

NOUTĂȚI LEGISLATIVE

2021

ORDIN nr. 641 din 30 iunie 2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

2020

2019

2018

2017

2015

 • ORDIN nr. 446 din 8 aprilie 2015 (*actualizat*) privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute
 • ORDIN nr. 447 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii şi terapie intensivă nou-născuţi
 • ORDIN nr. 448 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru profilaxia morţii subite cardiace de cauză aritmică prin implantarea de defibrilatoare cardiace interne
 • ORDIN nr. 449 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut
 • ORDIN nr. 450 din 8 aprilie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut
 • ORDIN nr. 875 din 10 iulie 2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestive

2016

2015

 • Ordinul MS nr 1287/2015 cu modificarea și completarea Normelor Tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate
 • ORDIN nr. 194 din 23 februarie 2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman
 • OMFP nr 400/2015, codul controlului intern managerial, intrat in vigoare in 22 iunie 2015 (data publicarii). Ordinul SGG nr. 200/2016 pentru completarea Ordinului SGG nr. 400/2015
 • Ordinul 388/186/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului‐cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 ‐ 2015
 • HOTĂRÂRE nr. 206 din 25 martie 2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016
 • ORDIN nr. 185 din 30.03.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016

2014

 • ORDIN nr 648 din 3 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi (Forma actualizată valabilă la data de 28 septembrie 2015)
 • Hotararea nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc de parasire sau parasiti in unitati sanitare
 • Ordinul CNAS 1449/798/2014 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
 • Ordin nr. 581 din 08 septembrie 2014 Pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat
 • Ordin 619/360/05/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru pentru anii 2014 – 2015
 • HOTĂRÂRE nr. 400 din 13 mai 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

2013

 • ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi (Forma actualizată valabilă la data de 28 septembrie 2015)
 • Normele de aplicare ale Contractului cadru 2013
 • ORDIN Nr. 423/191 din 29 martie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014*)
 • ORDIN Nr. 422 din 29 martie 2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014
 • HOTĂRÂRE Nr. 124 din 27 martie 2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014
 • HOTĂRÂRE Nr. 117 din 27 martie 2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014

2012

 • Ordinul comun nr. 622-214/14 iunie 2012 privind modificarea si completarea Ordinului M.S. si al Presedintelui CNAS nr. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1389/2010.
 • Norme contract cadru 2012.

2011

 • Normele de aplicare a Contractului Cadru nr. 864/538 din 31.05.2011 privind conditiile acordarii serviciilor medicale in unitatiile spitalicesti. Anexa 21.
 • Hotararea nr 909 din 14 septembrie 2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr 451/2004.
 • Ordinul MS nr. 1011/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate.

2010

2009

2008

 • Hotarare Nr. 1714 din 29.12.2008 pentru aprobarea Contractului cadru privind conditiile acordarii acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009
 • Decizie 101 din 29.12.2008 privind procedura emiterii autorizatiei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, in conditiile art. 9 alin. (3) si (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 • Ordinul MS nr 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul a indicatorilor de performanță ai managementului spitalului.
 • Ordinul nr. 39 din 16 ianuarie 2008   privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitaluluiORDIN nr. 1.389 din 22 august 2006 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial  

2007

 • Ordinul 1706 din 2007 privind conducerea si organizarea UPU
 • Legea nr. 118 din 2007 privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de medicina complementara sau alternativa
 • Ordinul 810 din 9 mai 2007 Lista  preturilor si a sumelor de inchiriere categ  de dispozitive med pt recuperarii unor deficiente organice
 • Ordinul nr. 220 din 2007 privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artritei idiopatice juvenile

2006

 • ORDIN nr. 1406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice
 • LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată) privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015
 • ORDIN nr. 632 din 1 iunie 2006 pentru aprobarea modelului declaratiei de interese, al declaratiei referitoare la incompatibilitati si al declaratiei de avere

2005

 • ORDIN nr. 946 din 4 iulie 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

2004

2001

 • Lege nr 677 din 21.11.2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

NORME REFERITOARE LA FOAIA DE OBSERVATIE CLINICA GENERALA [FOCG]

Hotararea nr. 1.842 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale pt anul 2007

Ordinul nr. 1781 din 27.12.2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007

 • Anexa 1 – Pachetul de servicii medicale in asistenta medicala primara
 • Anexa 2 – Modalitatile de plata in asistenta medicala primara pentru furnizarea de servicii medicale prevazute in pachetul de servicii de baza, in pachetul minimal de servicii medicale precum si in pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ
 • Anexa 3 – Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara
 • Anexa 4 – Conventie de inlocuire
 • Anexa 5 – Conventie de inlocuire
 • Anexa 6 – Conventie de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara
 • Anexa 7 – Pachetul de servicii medicale acordate in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice, de medicina dentara si de recuperare – reabilitare a sanatatii
 • Anexa 8 – Modalitatile de plata in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice, de medicina dentara si de recuperare-reabilitare a sanatatii
 • Anexa 9 – Lista cuprinzand afectiunile care, dupa confirmarea ca fiind un caz nou, permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate
 • Anexa 10 – Criterii privind selectia furnizorilor de servicii
 • Anexa 11 – Criterii privind selectia furnizorilor de servicii
 • Anexa 12 – Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice
 • Anexa 13 – Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice
 • Anexa 14 – Contract de furnizare de servicii de medicina dentara in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicina dentara
 • Anexa 15 – Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de recuperare-reabilitare a sanatatii (pentru unitatile sanitare ambulatorii de recuperare)
 • Anexa 16 – Pachet de servicii medicale in asistenta medicala spitaliceasca
 • Anexa 17 – Conditiile acordarii serviciilor medicale in unitati sanitare cu paturi si modalitatile de plata ale acestora
 • Anexa 18 – Fisa de solicitare examen RMN
 • Anexa 19 – Durata optima de spitalizare/sectii valabila pentru toate categoriile de spitale, stabilita de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice
 • Anexa 20 – Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti
 • Anexa 21 – Pachetul de servicii medicale in asistenta medicala de urgenta si transport sanitar
 • Anexa 22 – Modalitatea de plata a serviciilor medicale de urgenta si transport sanitar
 • Anexa 23 – Contract de furnizare de servicii medicale de urgenta si transport sanitar
 • Anexa 24 – Pachet de servicii medicale de baza pentru ingrijiri medicale la domiciliu
 • Anexa 25 – Modalitatile de plata a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu
 • Anexa 26 – Contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu
 • Anexa 27 – Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu
 • Anexa 28 – Conditiile acordarii asistentei medicale de recuperare – reabilitare a sanatatii si modalitatea de plata a acestora
 • Anexa 29 – Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de recuperare – reabilitare a sanatatii (pentru sanatorii si preventorii)
 • Anexa 30 – Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu
 • Anexa 31 – Contract de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate
 • Anexa 32 – Pachet servicii de baza lista dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu
 • Anexa 33 – Modalitatea de prescriere, procurare si decontare a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu
 • Anexa 34 – Contract de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu
 • Anexa 35 – Anexa la decizia de procurare dispozitive de protezare stomii si incontinenta urinara
 • Anexa 36 – Conventie privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala
 • Anexa 37 – Conventie privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale spitalicesti (recomandare de internare)