Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara

Operator de date cu caracter personal numărul 26620

SPITAL

Legislație

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

REGULAMENT INTERN

Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate

Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

CARTA AUDITULUI INTERN

LEGISLAȚIE MEDICALĂ

LEGISLAȚIE PROGRAME SĂNĂTATE

LEGISLAȚIE ADMINISTRATIVĂ

LEGISLAȚIE FINANCIARĂ

LEGISLAȚIE REZIDENȚI

LEGISLAȚIA PACIENTULUI

LEGISLAȚIA MUNCII


CONTRACTUL CADRU 2016-2017

 • Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru pentru anii 2016-2017 cu aplicare din data de 01.04.2017
 • Ordinul nr. 871 din 19.07.2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor în vigoare de la 02.08.2016
 • Ordinul 763 din 22.06.2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017
 • H.G. nr. 432/2016 privind modificarea si completarea H.G. nr. 161/2016  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale,  în cadrul sistemului de asigurări sociale de  sănătate pentru anii 2016 – 2017

NOUTĂȚI LEGISLATIVE

NORME REFERITOARE LA FOAIA DE OBSERVATIE CLINICA GENERALA [FOCG]

 

Hotararea nr. 1.842 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale pt anul 2007

Ordinul nr. 1781 din 27.12.2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007

 • Anexa 1 – Pachetul de servicii medicale in asistenta medicala primara
 • Anexa 2 – Modalitatile de plata in asistenta medicala primara pentru furnizarea de servicii medicale prevazute in pachetul de servicii de baza, in pachetul minimal de servicii medicale precum si in pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigura facultativ
 • Anexa 3 – Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara
 • Anexa 4 – Conventie de inlocuire
 • Anexa 5 – Conventie de inlocuire
 • Anexa 6 – Conventie de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara
 • Anexa 7 – Pachetul de servicii medicale acordate in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice, de medicina dentara si de recuperare – reabilitare a sanatatii
 • Anexa 8 – Modalitatile de plata in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, paraclinice, de medicina dentara si de recuperare-reabilitare a sanatatii
 • Anexa 9 – Lista cuprinzand afectiunile care, dupa confirmarea ca fiind un caz nou, permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate
 • Anexa 10 – Criterii privind selectia furnizorilor de servicii
 • Anexa 11 – Criterii privind selectia furnizorilor de servicii
 • Anexa 12 – Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice
 • Anexa 13 – Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice
 • Anexa 14 – Contract de furnizare de servicii de medicina dentara in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicina dentara
 • Anexa 15 – Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de recuperare-reabilitare a sanatatii (pentru unitatile sanitare ambulatorii de recuperare)
 • Anexa 16 – Pachet de servicii medicale in asistenta medicala spitaliceasca
 • Anexa 17 – Conditiile acordarii serviciilor medicale in unitati sanitare cu paturi si modalitatile de plata ale acestora
 • Anexa 18 – Fisa de solicitare examen RMN
 • Anexa 19 – Durata optima de spitalizare/sectii valabila pentru toate categoriile de spitale, stabilita de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii Publice
 • Anexa 20 – Contract de furnizare de servicii medicale spitalicesti
 • Anexa 21 – Pachetul de servicii medicale in asistenta medicala de urgenta si transport sanitar
 • Anexa 22 – Modalitatea de plata a serviciilor medicale de urgenta si transport sanitar
 • Anexa 23 – Contract de furnizare de servicii medicale de urgenta si transport sanitar
 • Anexa 24 – Pachet de servicii medicale de baza pentru ingrijiri medicale la domiciliu
 • Anexa 25 – Modalitatile de plata a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu
 • Anexa 26 – Contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu
 • Anexa 27 – Recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu
 • Anexa 28 – Conditiile acordarii asistentei medicale de recuperare – reabilitare a sanatatii si modalitatea de plata a acestora
 • Anexa 29 – Contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de recuperare – reabilitare a sanatatii (pentru sanatorii si preventorii)
 • Anexa 30 – Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu
 • Anexa 31 – Contract de furnizare de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari de sanatate
 • Anexa 32 – Pachet servicii de baza lista dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu
 • Anexa 33 – Modalitatea de prescriere, procurare si decontare a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu
 • Anexa 34 – Contract de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu
 • Anexa 35 – Anexa la decizia de procurare dispozitive de protezare stomii si incontinenta urinara
 • Anexa 36 – Conventie privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fara contributie personala
 • Anexa 37 – Conventie privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale spitalicesti (recomandare de internare)

 

 

 

PACIENȚI ȘI VIZITATORI

NOUTĂȚI

» Declarația managerului SCJUPBT privind implementarea Sistemului de Management al Calității

DRG

» PS-DRG 001.01 - Procedură sistem privind depistarea, prevenirea și corectarea erorilor de validare DRG (uz intern).

LEGISLAŢIE

» Hotărârea nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018

» Ordinul nr. 1020 din 4 septembrie 2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017

» Norme tehnice din 30 martie 2017 de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

» Ordinul 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

» ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.  482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
(Anexa 1 / Anexa 2)

» Ordonanța de urgență nr. 79 din 16.11.12016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

» ORDINUL nr. 961 din 19 august 2016 privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

» LEGEA NR 95 DIN 2006 (republicată), privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015

» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016

» Codul de conduită al personalului contractual din SCJUT

» Mai multe informații din legislație →