Bd. Liviu Rebreanu 156

Programări Ambulator

Programări Laborator

Centrala: 0356-433111

Telefoane secții

judetean@hosptm.ro

Anunțuri Anunțuri

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de medici șefi secție

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brinzeu” Timișoara, cu sediul în Bd. Liviu Rebreanu, nr.156 anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1406/2006 și a Legii nr.95/2006, art. 185, după cum urmează:

 • șef secție Psihiatrie I – 1 post
 • șef laborator Explorări Funcționale – 1 post
 • șef laborator Medicină Nucleară – 1 post
 • șef serviciu de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale – 1 post

Înscrierile la  concurs se fac la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara în termen de 15 zile calendaristice de la publicare, iar concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea în “Viața Medicală”.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de medici

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare, următoarele posturi vacante de medici din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara:

 • un post de medic specialist, specialitate psihiatrie la Compartiment psihiatrie de legătură;
 • un post de medic specialist, specialitate ortopedie și traumatologie la Secția clinică ortopedie și traumatologie I;
 • un post de medic specialist, specialitate obstetrică ginecologie la cabinete pentru copii din cadrul Ambulatoriului integrat;
 • un post de medic, stomatologie generală la Cabinet stomatologie (asigură și urgențe);

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, perioadă nedeterminată:

 • 1 post sef serviciu cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic sau economic cu vechime în specialitate de 6 ani și 6 luni și cunoștințe operare PC – Serviciu Administrativ
 • 1 post asistent medical generalist debutant cu studii postliceale (PL), fără vechime în specialitate – Secția Clinică Chirurgie Vasculară

Calendar organizare concurs:

 • 05.07.2017publicare anunţ
 • 06.07.2017 – 19.07.2017 preluarea dosarelor (program: 0900-1030, 1300-1500)
 • 20.07.2017 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins);
 • 21.07.2017 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs pâna la ora 12:00
 • 22.06.2017 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs (ora 15:00)
 • 27.07.2017 – Din motive obiective, proba scrisă a concursului organizat în data de 27.07.2017, ora 10:00 pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu administrativ din cadrul S.C.J.U.P.B.T. va avea loc la ora 14:00 – birou Director Medical.
 • 28.07.2017 până la ora 1500 – afişare rezultate proba scrisă
 • 31.07.2017 până la ora 1500 – depunere contestaţii probă scrisă și soluționare contestații  și afişare rezultate finale proba scrisă
 • 01.08.2017proba practică şi proba de interviu, ora și locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • 01.08.2017 – Afişare rezultate finale

Anunț concurs posturi vacante medic rezident ultimul an, specialitate medicină de urgență

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare un post vacant de  medic rezident ultimul an, specialitate medicină de urgență la UPU – SMURD  din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara.

Anunț concurs posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Calendar organizare concurs:

 • 08.06.2017 – Publicare anunț
 • 09.06.2017 – 22.06.2017 preluarea dosarelor (program: 09-11, 14-15)
 • 23.06.2017afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins);
 • 26.06.2017 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs pâna la ora 12:00
 • 27.06.2017 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs (ora 15:00)
 • 30.06.2017, ora 14 – proba scrisă – în Amfiteatrul A al spitalului
 • 03.07.2017 până la ora 15 afişare rezultate proba scrisă
 • 04.07.2017 până la ora 15 – depunere contestaţii probă scrisă
 • 05.07.2017 până la ora 12 – soluţionare contestaţii
 • 06.07.2017 până la ora 15  – afişare rezultate finale proba scrisă
 • 11.07.2017 – proba practică şi proba de interviu, ora și locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • 12.07.2017 – Afişare rezultate finale

Anunț post vacant de medic rezident ultimul an, specialitate neonatologie

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art.31, al.1 si al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015 (actualizată)  un post vacant de  medic rezident ultimul an, specialitate neonatologie la Secția Clinică Neonatologie  din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara.

Anunţ organizare examen de promovare în data de 23.05.2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011  pentru  aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare a personalului contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Arhivă anunțuri 2017

Anunț de selecție parteneri POCU-OS

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, cu sediul în Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod 300723, Timișoara, anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare științifică la ONCOGEN

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003,  un post de asistent de cercetare științifică (inginer gr.II profil chimie) la ”Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului-ONCOGEN”.

Anunț angajare Responsabil Tehnic – proiect INSPIRED

Privind ocuparea postului de responsabil tehnic proiect – perioadă determinată de 3 luni –cu posibilitate prelungire, cu normă parțială, pe proiectul „Strategii inovative pentru prevenţia, diagnosticul şi terapia afecţiunilor respiratorii induse de polenul de ambrozia (INSPIRED)”, ID: P_37_747, cod MySMIS: 103663, nr. Contract POC 92/09.09.2016, derulat în cadrul Centrului de Terapii Genice și Celulare în Tratamentul Cancerului – OncoGen, Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara.

 • 27.01.2017 – Publicare anunț
 • NOTIFICARE: Data, locul și ora concursului
  Din cauze obiective, membrii comisiei nu se pot întruni în data de 03.03.2017, interviul și proba practică vor avea loc în data de 13.03.2017, ora 10.00, la sediul Centrului de Terapii Genice și Celulare în tratamentul Cancerului – OncoGen, Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara, Bv. L. Rebreanu, nr.156, Timișoara.

Alegeri pentru Consiliul de Etică

În conformitate cu ordinul Ministerului Sănătății nr. 1502 din 19 decembrie 2016 care implică modificarea regulamentului de funcționare și componența Consiliilor de Etică, Spitalul Clinic Județean ”Pius Brînzeu” din Timișoara organizează în data de 15 Februarie 2017 orele 9-14 (Hol Amfiteatru B) alegeri pentru completarea Consiliului de Etică cu următoarele poziții:

 • 2 reprezentanți aleși ai corpului medical al spitalului fără integrare clinică (rețea)
 • 1 reprezentant ales ai asistenților medicali din spital
 • 1 reprezentant ales al Asociațiilor de Pacienți înscrise în Registrul Organizațiilor de Pacienți gestionat de Ministerul Sănătății

Asociațiile de Pacienți pot nominaliza observatori pentru aceste alegeri. Nominalizarea observatorilor trebuie înaintată Managerului SCJUPBT până cel târziu în data de 10 Februarie 2017, orele 12:00.

În vederea întocmirii listelor de candidați, Asociațiile de Pacienți sunt invitate să înainteze propuneri Conducerii Spitalului, prin adrese înregistrate la Registratura unității, Propuneri pentru Consiliul de Etica al SCJUPBT, adresate Managerului SCJUPBT, până în data de 13 februarie 2017, orele 12:00.

Propunerile de candidaturi din partea secțiilor sau individuale din partea corpului medical fără integrare clinică precum și din partea asistenților medicali se vor face tot prin cereri înregistrate la Registratura unității, adresate Managerului SCJUPBT, până în data de 10 februarie 2017, orele 12:00.

Fiecare categorie își va desemna reprezentanții în Consiliul de Etică, așadar la procesul electoral vor participa doar medici angajați ai SCJUPBT fără integrare clinică (rețea) și asistenți medicali.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de medici

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara scoate la concurs, în conformitate cu art. 31, al. 1 și al. 2 din Ord. de Urgență nr. 83/2014 și Ord. nr. 869/2015 cu modificările și completările ulterioare, un număr de posturi vacante de medici din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Calendar organizare concurs:

 • 05.01.2017 – Publicare anunț concurs
 • 06.01.2017 – 19.01.2017 (inclusiv) preluarea dosarelor (program: 0900-1000, 1300-1500)
 • 20.01.2017 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins);
  Toate dosarele au fost admise
 • 23.01.2017 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 25.01.2017 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs
 • 27.01.2017, ora 1400proba scrisă – în Amfiteatrul A al spitalului
 • 30.01.2017 până la ora 1500 – afişare rezultate proba scrisă 
 • Tabel programare interviu registratori medicali
 • 31.01.2017 până la ora 1200 – depunere contestaţii probă scrisă
 • 31.01.2017 până la ora 1500 – soluţionare contestaţii
 • 01.02.2017 până la ora 1500  – afişare rezultate finale proba scrisă
 • 02.02.2017proba practică şi proba de interviu, ora și locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • Afişare rezultate finale – 03.02.2017 până la ora 1500.

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă nedeterminată.

Detalii organizare concurs:

 • 28.12.2016 – Publicare anunț concurs
 • 29.12.2016 – 12.01.2017 (inclusiv) preluarea dosarelor (program: 0900-1000, 1300-1500)
 • 16.01.2017 – afişare rezultate selecţie dosare de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs (se vor afişa cu menţiunea Admis sau Respins);
 • 17.01.2017 – depunere contestaţii selecţie dosare concurs
 • 18.01.2017 – soluţionare contestaţii şi afişare rezultate finale selecţie dosare concurs
 • 20.01.2017, ora 1400proba scrisă – în Amfiteatrul A al spitalului
 • 23.01.2017 până la ora 1500 – afişare rezultate proba scrisă 
 • Tabel programare interviu registratori medicali
 • 24.01.2017 până la ora 1500 – depunere contestaţii probă scrisă
 • 25.01.2017 până la ora 1200 – soluţionare contestaţii
 • 25.01.2017 până la ora 1500  – afişare rezultate finale proba scrisă
 • 27.01.2017proba practică şi proba de interviu, ora și locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior de comisia de concurs a fiecărui loc de muncă.
 • Afişare rezultate finale – 30.01.2017 până la ora 1500.
 • 31.01.2017Rezultate contestații

Programări Ambulator

Tel. 0752297252 și 0748331296
L-V între orele 07:30-19:30
sau online

(citește mai mult)

Programări Laborator

Tel. 0356433203 și 0748331292
L-V între orele 12:00-15:00
(citește mai mult)

Program Vizită

Durata vizitei este limitată la 15 minute, 1 aparținător/pacient.

ORAR VIZITĂ SECȚII
– Luni-Vineri: 14:00 – 18:00
– Sâmbătă-Duminică: 14:00 – 20:00

ORAR VIZITĂ ATI
– Luni-Vineri: 11:00 – 13:00, 17:00 – 18:00
– Sâmbătă-Duminică: 11:00 – 13:00

CONECT – Catalogul organizațiilor neguvernamentale pentru evidență, consultare și transparență – www.conect.gov.ro

UTILE

Model de declarație pentru triajul epidemiologic

Acte necesare pentru angajare medici rezidenți 2022

ORDIN 533 din 29.03.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 şi a Listei spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2

HG-49 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României