This slideshow requires JavaScript.

Misiunea SCJUPBT

De a oferi servicii medicale de excelenţă populaţiei din regiunea vestică a României.

Viziunea echipei manageriale a SCJUPBT

Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale din întreaga euro-regiune, etalon al profesionalismului şi calităţii.

Scopul echipei manageriale a SCJUPBT

Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitară din oraş, preocuparile se axează pe:

 • obţinerea satisfacţiei pacienţilor
 • perfecţionarea continuă a personalului
 • promovarea cercetării medicale

 


ANUNŢURI ŞI INFORMAŢII

Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante

Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara scoate la CONCURS, în conformitate cu art.3, al.1 și al.2 din Ord.de Urgență nr.83/2014 si Ord. nr.869/2015, următoarele posturi vacante:

 • 1(un) post de medic specialist specialitatea psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală;
 • 1(un) post de medic specialist specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie la Laboratorul de recuperare, medicină fizică și balneologie din cadrul Ambulatoriului de specialitatea pentru sportivi;
 • 1(un) post de medic specialist specialitatea pneumologie la cabinetul de pneumologie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 • 1(un) post de medic primar specialitatea medicină internă la Serviciul de management al calității serviciilor medicale.

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara scoate la CONCURS, în conformitate cu Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi temporar vacante:

 • un post medic specialist medicină de urgență la UPU – SMURD

Detalii organizare concurs:

Concurs pentru ocuparea unor posturi  vacante și temporar vacante

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brînzeu” Timişoara organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/martie 2011 (actualizată), pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si OUG 1470/2011, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante și temporar vacante:

Concurs pentru ocuparea unor posturi  vacante

Spitalul clinic Judeţean de Urgenţă ”Pius Brinzeu” Timişoara scoate la CONCURS. În conformitate cu  art. 31, alin. 1 şi 2 din O.U.G. nr. 83/2014 Ord. M.S. nr. 869/2015 următoarele posturi:

 • 1(un) post de medic primar specialitatea obstetrica-ginecologie pentru Sectia Clinica Obstetrica-Ginecologie II;
 • 1(un) post de medic specialist specialitatea chirurgie generala pentru Ambulatorul de Specialitate pentru Studenti;

Calendar organizare concurs:

 • 07.08.2015 – publicare anunţ
  ANUNŢ CONCURS
 • Precizări la anunțul de concurs în legătura cu taxa de concurs
  – PRECIZĂRI

Anunţ organizare examen de promovare în data de 05.10.2015

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011  pentru  aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  şi  a  criteriilor  de  promovare  în  grade  sau  trepte  profesionale  imediat  superioare a personalului contractual  din  sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timisoara organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale/ examen de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior.

Programe de perfecționare

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în parteneriat cu Fundaţia Amfiteatru organizează programe de perfecţionare adresate cadrelor medicale din sistemul sanitar românesc. Programele, prin domeniile tematice vizate, asigură dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale participanţilor, utilizând cele mai moderne metode de formare. Programele de perfecţionare se adresează personalului din instituţiile publice din domeniul sanitar, funcţionari publici şi personal contractual dar şi personalului din cadrul unităţilor medicale.

Anunţ de recrutare Membri în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Unifarm S.A.

În conformitate cu OUG 109/2011, Ministerul Sănătăţii, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, selecţionează un număr de 1 membru reprezentant al Ministerului Sănătăţii în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Unifarm S.A.

Anunţul extins cuprinzând criteriile de selecţie şi lista documentelor ce trebuie depuse în vederea candidaturii, se găseşte pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, secţiunea Informare > Noutăţi.

Candidaturile cuprinzând documentele solicitate în anunţ vor fi depuse la Direcţia Generală Resurse Umane, Juridic şi Contencios – Birou Încadrări Personal.


NOUTATI
INVITAȚIE
» Invitație de participare pentru achiziția de lucrări: Lucrări de sporire a protecției și siguranței în cadrul procedurilor de cercetare în clădirea ONCOGEN

DRG
» Ordinul nr. 208 din 9 aprilie 2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

LEGISLAŢIE
» ORDIN nr 648 din 3 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi (Forma actualizată valabilă la data de 28 septembrie 2015)
» ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi (Forma actualizată valabilă la data de 28 septembrie 2015)
» LEGEA NR 95 DIN 2006, privind reforma în domeniul sănătăţii. Data intrării în vigoare: 28 august 2015
» ORDIN nr. 194 din 23 februarie 2015, privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman.
» OMFP nr 400/2015, codul controlului intern managerial, intrat in vigoare in 22 iunie 2015 (data publicarii).
» Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2014-2016
» Ordinul 388/186/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015
» HOTĂRÂRE nr. 206 din 25 martie 2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016
» ORDIN nr. 185 din 30.03.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016
» Anexa VII-PNS - Normele de aplicare şi defalcarea lunară trimestrială a sumelor alocate derulării programelor / subprogramelor pe 2015

UZ INTERN